Kernwaarden

Om energiek en effectief te zijn, hebben mensen en organisaties een eigen identiteit nodig. Sophia Scholen neemt zeven kernwaarden als uitgangspunt. Zij fungeren als ethisch kompas vanuit de katholiek-christelijke traditie. Deze kernwaarden laten zien hoe wij binnen de stichting en dus ook bij ons op school omgaan met kinderen, ouders en medewerkers.


Vertrouwen

Geloof en vertrouwen zijn in de Bijbel dezelfde begrippen. Vertrouwen in jezelf, in elkaar, in het leven en in de toekomst is van fundamenteel belang. Net zoals trouw zijn aan elkaar en aan jezelf. Een sfeer van vertrouwen schept veiligheid. Optimisme, hoop op beter, is een sterk katholiek levensgevoel.


Respect

In een sfeer van vertrouwen, betrouwbaarheid en veiligheid spreekt het voor zich dat respect voor de eigenheid en uniciteit van elke persoon, acceptatie van andere opvattingen en meningen en een groot empathisch vermogen, belangrijke en waardevolle elementen zijn. Wanneer we spreken over respect, gaat het niet alleen over elkaars religieuze inspiratiebronnen. Respect gaat verder. Dus ook respect voor het leven van mens, dier en plant.


Saamhorigheid

Hoewel we op zichzelf staande, autonome individuen zijn, maken we tegelijkertijd deel uit van een gemeenschap: ieder mens is een sociaal wezen, zonder de ander kun je niet tot je recht komen. Het gevoel van saamhorigheid wordt in Bijbelse termen weergegeven met het klassieke woord naastenliefde. Dit betekent dat we solidair willen zijn met mensen in nood en willen strijden tegen situaties van onrecht. Samen staan we sterk en kunnen we situaties verbeteren.


Rechtvaardigheid

Solidair zijn met anderen en samen werken aan een betere wereld is een kwestie van eerlijkheid en rechtvaardigheid. In Bijbelse tekst wordt dit gerechtigheid genoemd: aandacht voor de zwakken en zieken, aandacht voor onrechtvaardige situaties, opkomen voor mensen in onderdrukking en mensonwaardige situaties. Kortom, bewust werken aan een goed beheer van onze schepping, onze natuur, waar we zelf deel van uitmaken. Naastenliefde en solidariteit horen bij rechtvaardigheid. Naastenliefde is zorg hebben voor onze wereld, onze medemensen, natuur en cultuur. Solidariteit is verbondenheid met anderen om samen te bouwen aan een leefgemeenschap, een school. Daarin geven we elk individu vrijheid en levensruimte.


Zorgzaamheid

Bovenstaande vraagt een houding van zorgzaamheid en dienstbaarheid naar elkaar toe. In de geschiedenis van het christendom is de praktische zorg voor elkaar op talrijke manieren vorm gegeven: in de ziekenzorg, de armenzorg, de zorg voor goed onderwijs, de ouderenzorg. Ook op onze school is zorgzaamheid van groot belang: de aandacht voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en voor hoogbegaafde kinderen, de zorg voor een veilige school en de aandacht voor de schoolomgeving. Omzien naar elkaar, dichtbij en verder weg, is een mooi gegeven.


Vergeving

We zijn allemaal mensen met fouten en gebreken. Een belangrijke waarde in dit verband is vergeving; we willen anderen niet vastpinnen op hun fouten, we geven elkaar steeds weer een nieuwe kans, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. We kijken niet om, maar vooruit. Specifiek aan een Rooms Katholieke school is dat er vergevingsgezindheid is. We krijgen altijd een kans opnieuw te beginnen.


Verwondering

In ieder mensenleven maken we situaties of gebeurtenissen mee, die ons op een bijzondere manier raken: de wonderen van de natuur, het nieuwe leven in de lente, verliefdheid, de geboorte van een kind, de liefde tussen twee mensen, ervaringen met ernstige ziekte en dood, teleurstellingen en tegenslagen in het leven.
Deze begeestering (Grieks: en-thou-siasme betekent letterlijk in-god/geest-zijn), deze passie voor het leven, deze verwondering om alles wat is, is een belangrijke waarde. Verwondering is de basis van alle wetenschap en van alle levensbeschouwing en religie. Kinderen zijn van nature verwonderd over van alles wat ze zien en ervaren. Verwondering is essentieel in het onderwijs en een fundamentele waarde.

( Kernwaarden van de Schapendel vormen een verbinding met die van Sophia Scholen)