Medezeggenschapsraad

Korte uitleg over de MR

MR verplichting In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt de eis gesteld dat in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft.

De personeelsgeleding van een MR wordt gekozen uit en door personeelsleden, de oudergeleding uit en door ouders.

Algemene bevoegdheden, taken en informatierechten

De basis voor de medezeggenschap vormt de bevoegdheid tot het voeren van overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Tot de taken van de (G)MR behoren, het bevorderen van overleg en openheid in de school, tegengaan van discriminatie en informeren van de achterban. Uit hoofde van het informatierecht ontvangt de (G)MR, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. Zo hoort de MR jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Bevoegdheden van de MR

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad op school

De WMS geeft een opsomming van de onderwerpen waarbij instemmings- of adviesrechten gelden van de MR en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient bij zaken, waarvoor advies vereist is, voorstellen tijdig aan de MR voor te leggen, zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

Instemmingsrecht

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.

De MR mag o.a. meebeslissen bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement, de schoolgids, over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de manier waarop tussenschoolse opvang wordt geregeld. Voordat nieuwe plannen hiervoor mogen worden uitgevoerd, moet de MR hiermee instemmen.

Adviesrecht

De MR heeft ook het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Voorbeelden van de afgelopen tijd welke besproken zijn in de MR:

  • TSO
  • Veranderen van schooltijden (instemming)
  • Invulling van TSO advies / meedenken (instemming)
  • Fruitdag (advies)
  • Vakantierooster (advies)
  • Formatie (leerkrachtverdeling, advies)
Contact met de MR

Vragen, opmerkingen of verbeterpunten ?
Stuur een mail naar www.mr.schapendel@sophiascholen.nl